phase change material
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4697
(FIVE YEARS 2137)

H-INDEX

112
(FIVE YEARS 26)

Author(s):  
Gaofeng Hao ◽  
Lin Zhou ◽  
Haixiao Li ◽  
Mingxuan Mao ◽  
Hao Wen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 51 ◽  
pp. 101879
Author(s):  
Wael Al-Kouz ◽  
Abderrahmane Aissa ◽  
S. Suriya Uma Devi ◽  
M. Prakash ◽  
Lioua Kolsi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133935
Author(s):  
Miao Cheng ◽  
Jing Hu ◽  
Jianqiang Xia ◽  
Qianqian Liu ◽  
Tao Wei ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document