theoretical study
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

35304
(FIVE YEARS 4948)

H-INDEX

165
(FIVE YEARS 20)

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114430
Author(s):  
Shizhuo Wang ◽  
Yihan Li ◽  
Xiufang Wen ◽  
Zhiqiang Fang ◽  
Xiaozhou Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 114417
Author(s):  
Xin Wang ◽  
Wenyuan Wang ◽  
Chao Lu ◽  
Yawen Zhao ◽  
Ruizhi Qiu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 420 ◽  
pp. 126868
Author(s):  
Mubbashar Nazeer ◽  
Farooq Hussain ◽  
M. Ijaz Khan ◽  
Asad-ur-Rehman ◽  
Essam Roshdy El-Zahar ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 123000
Author(s):  
Dawei Wu ◽  
Jing Liu ◽  
Yingju Yang ◽  
Ying Zheng ◽  
Junying Zhang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document