Composite Structures
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

15016
(FIVE YEARS 4413)

H-INDEX

142
(FIVE YEARS 30)

Published By Elsevier

0263-8223

2022 ◽  
Vol 281 ◽  
pp. 115022
Author(s):  
Shipeng Li ◽  
Shiguang Zhang ◽  
Hao Li ◽  
Xuda Qin ◽  
Xiaozhong Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 281 ◽  
pp. 115036
Author(s):  
Changzhi Hu ◽  
Lin Sang ◽  
Kai Jiang ◽  
Jianing Xing ◽  
Wenbin Hou

2022 ◽  
Vol 281 ◽  
pp. 115061
Author(s):  
Marius Rimašauskas ◽  
Elena Jasiūnienė ◽  
Tomas Kuncius ◽  
Rūta Rimašauskienė ◽  
Vaidotas Cicėnas

2022 ◽  
Vol 281 ◽  
pp. 115046
Author(s):  
Antigoni Barouni ◽  
Colin Lupton ◽  
Chulin Jiang ◽  
Abu Saifullah ◽  
Khaled Giasin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document