Talanta
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

29448
(FIVE YEARS 4064)

H-INDEX

158
(FIVE YEARS 29)

Published By Elsevier

0039-9140

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123133
Author(s):  
Lan-tian Xing ◽  
Zhong-ping Li ◽  
Li Xu ◽  
Li-wu Li ◽  
Yan Liu

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123176
Keyword(s):  

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123178

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123179

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123126
Author(s):  
Jian Gao ◽  
Wenjuan Chen ◽  
Weixuan Lin ◽  
Wei Yuan ◽  
Haihong Liu ◽  
...  

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 240 ◽  
pp. 123208
Author(s):  
Huanhuan Shi ◽  
Yu Cao ◽  
Yining Zeng ◽  
Yanuo Zhou ◽  
Weihua Wen ◽  
...  

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 240 ◽  
pp. 123219
Author(s):  
Peng Yang ◽  
Haoran Chen ◽  
Quanjing Zhu ◽  
Zhaopeng Chen ◽  
Zezhou Yang ◽  
...  

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123129
Author(s):  
Zihan Song ◽  
Yun Zhou ◽  
Minzhe Shen ◽  
Dong Zhao ◽  
Haihong Hu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document