Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

897
(FIVE YEARS 93)

H-INDEX

10
(FIVE YEARS 0)

Published By Society Of Cosmetic Chemists Of Japan

1884-4146, 0387-5253

2021 ◽  
Vol 55 (4) ◽  
pp. 331-337
Author(s):  
Shota Hayashi ◽  
Hiroyasu Iwahashi ◽  
Keiko Yashiki ◽  
Akinori Kiso
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 55 (4) ◽  
pp. 371-378
Author(s):  
Yuichi Sakanishi ◽  
Hitomi Fukuda ◽  
Yui Sato ◽  
Akiko Toyotama ◽  
Junpei Yamanaka

2021 ◽  
Vol 55 (4) ◽  
pp. 338-345
Author(s):  
Chie Kohchi ◽  
Mariko Hara-Chikuma ◽  
Kazuto Hamada ◽  
Takeshi Ikemoto ◽  
Shoko Tsutsui ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 55 (4) ◽  
pp. 359-370
Author(s):  
Hideyuki Yamaki ◽  
Tomomi Kuromiya ◽  
Hisao Ito ◽  
Nobuhiro Ando ◽  
Yuki Munekata ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 55 (4) ◽  
pp. 379-384
Author(s):  
Miyuki Ogata ◽  
Keiko Yashiki ◽  
Akinori Kiso ◽  
Yoko Hashii ◽  
Yoshihito Kawashima

2021 ◽  
Vol 55 (3) ◽  
pp. 271-280
Author(s):  
Etsuko Watarai ◽  
Hiroki Yoshitake ◽  
Takuji Kume ◽  
Satoru Naito ◽  
Masatoshi Hashimoto ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 55 (3) ◽  
pp. 249-254
Author(s):  
Daisuke Tsukamoto ◽  
Mika Yamashita ◽  
Junko Kamimoto-Kuroki ◽  
Mitsuhito Sudo ◽  
Haruna Hayase ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 55 (3) ◽  
pp. 288-297
Author(s):  
Len Ito ◽  
Takumi Fujii ◽  
Shuhei Watanabe ◽  
Hideki Yamamoto

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document