Scientia Horticulturae
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

12916
(FIVE YEARS 2784)

H-INDEX

96
(FIVE YEARS 17)

Published By Elsevier

0304-4238

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110845
Author(s):  
Dewi Pramanik ◽  
Marlies Spaans ◽  
Twan Kranenburg ◽  
Diego Bogarin ◽  
Reinout Heijungs ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110879
Author(s):  
Danyan Chen ◽  
Junhua Zhang ◽  
Bo Zhang ◽  
Zhisheng Wang ◽  
Libo Xing ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110887
Author(s):  
Leyuan Tao ◽  
Guohong Yu ◽  
Hongna Chen ◽  
Bing Wang ◽  
Linlin Jiang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110819
Author(s):  
Yongli Jiang ◽  
Yizhao Wu ◽  
Hao Yin ◽  
Danfeng Wang ◽  
Yu Zhong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110871
Author(s):  
Yang Guiyan ◽  
Li Dapei ◽  
Peng Shaobing ◽  
Gao Xiangqian ◽  
Chen Shuwen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110894
Author(s):  
Mayuree Kanlayavattanakul ◽  
Nattaya Lourith

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document