Food Chemistry
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

33492
(FIVE YEARS 8243)

H-INDEX

229
(FIVE YEARS 37)

Published By Elsevier

0308-8146

2022 ◽  
Vol 372 ◽  
pp. 131320
Author(s):  
Paco Romero ◽  
María Teresa Lafuente

2022 ◽  
Vol 371 ◽  
pp. 131090
Author(s):  
Quanbin Fu ◽  
Bingbing Sun ◽  
Jun Fan ◽  
Minglin Wang ◽  
Xin Sun ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 371 ◽  
pp. 131106
Author(s):  
Qixing Nie ◽  
Jielun Hu ◽  
Haihong Chen ◽  
Fang Geng ◽  
Shaoping Nie

2022 ◽  
Vol 374 ◽  
pp. 131713
Author(s):  
Mengying Shuai ◽  
Chuanyi Peng ◽  
Huiliang Niu ◽  
Dongliang Shao ◽  
Ruyan Hou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 374 ◽  
pp. 131781
Author(s):  
Xiaohong Guo ◽  
Lijun Chu ◽  
Tingting Gu ◽  
Sonia Purohit ◽  
Liping Kou ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document