Macromolecular Materials and Engineering
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

3817
(FIVE YEARS 889)

H-INDEX

88
(FIVE YEARS 11)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1439-2054, 1438-7492

Author(s):  
Lulu Tian ◽  
Gaihuan Ren ◽  
Pan Zhang ◽  
Bo Li ◽  
Shuzhen Chang ◽  
...  

Author(s):  
Lei Dong ◽  
Guangling He ◽  
Shuaishuai Dai ◽  
HaiZhou Zhao ◽  
Liangmin Yu ◽  
...  

Author(s):  
Jianye Wang ◽  
Na Li ◽  
Kunkun Fu ◽  
Yan Li ◽  
Bin Yang

Author(s):  
Alberto S. León ◽  
María Mata ◽  
Francisco J. Delgado ◽  
Sergio I. Molina
Keyword(s):  

Author(s):  
Gan Xu ◽  
Yusheng Geng ◽  
Le Hu ◽  
Jianhua Wang ◽  
PanPan Pan ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Ignatious Vijitha ◽  
Neethi Raveendran ◽  
Sruthy Poovattil ◽  
Navin Jacob ◽  
Chakkooth Vijayakumar ◽  
...  

Author(s):  
Zhaofeng Ouyang ◽  
Chuang Wang ◽  
Dewen Xu ◽  
Hou‐Yong Yu ◽  
Ying Zhou ◽  
...  

Author(s):  
Sterre Bakker ◽  
Joey Aarts ◽  
A. Catarina C. Esteves ◽  
Gerald A. Metselaar ◽  
Albert P.H.J. Schenning

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document