Nano Research
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4023
(FIVE YEARS 2882)

H-INDEX

127
(FIVE YEARS 69)

Published By Springer-Verlag

1998-0000, 1998-0124
Updated Sunday, 17 October 2021

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Shuna Li ◽  
Yao Wang ◽  
Yunrui Li ◽  
Xu Fang ◽  
Yujie Liu ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Hui Ding ◽  
Xuan-Xuan Zhou ◽  
Zi-Hui Zhang ◽  
Yun-Peng Zhao ◽  
Ji-Shi Wei ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Chunxiao Qi ◽  
Xiangsheng Liu ◽  
Dengke Zhi ◽  
Yifan Tai ◽  
Yufei Liu ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Preethi Bala Balakrishnan ◽  
Debbie K. Ledezma ◽  
Juliana Cano-Mejia ◽  
Jaclyn Andricovich ◽  
Erica Palmer ◽  
...  
Keyword(s):  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Mukhtar Lawan Adam ◽  
Hongen Zhu ◽  
Zhanfeng Liu ◽  
Shengtao Cui ◽  
Pengjun Zhang ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Lin Geng ◽  
Qiunan Liu ◽  
Jingzhao Chen ◽  
Peng Jia ◽  
Hongjun Ye ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Ran Shi ◽  
Wei-Hai Fang ◽  
Andrey S. Vasenko ◽  
Run Long ◽  
Oleg V. Prezhdo

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Guangyu Liu ◽  
Feng Gao ◽  
Hongwei Zhang ◽  
Lei Wang ◽  
Chao Gao ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Jianqiao Li ◽  
Wendi Luo ◽  
Siqi Zhang ◽  
Chunyu Ma ◽  
Xunwen Xiao ◽  
...  

Nano Research ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Nawamin Sa-nguanmoo ◽  
Katawut Namdee ◽  
Mattaka Khongkow ◽  
Uracha Ruktanonchai ◽  
YongXiang Zhao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document