covalent organic framework
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1399
(FIVE YEARS 1062)

H-INDEX

90
(FIVE YEARS 33)

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 526 ◽  
pp. 115548
Author(s):  
Xin Zhang ◽  
Mingjie Wei ◽  
Zhe Zhang ◽  
Xiansong Shi ◽  
Yong Wang

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132332
Author(s):  
Minghui Wang ◽  
Yuxin Lin ◽  
Jianyang Lu ◽  
Zhaowei Sun ◽  
Ying Deng ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Xiao-Xi Luo ◽  
Wen-Hao Li ◽  
Hao-Jie Liang ◽  
Hong-Xia Zhang ◽  
Kai-Di Du ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document