A multitask context-aware approach for design lesson-learned knowledge recommendation in collaborative product design

Author(s):  
Yongjun Ji ◽  
Zuhua Jiang ◽  
Xinyu Li ◽  
Yongwen Huang ◽  
Fuhua Wang
2004 ◽  
Author(s):  
Chun-Che Huang ◽  
Tzu-Laing (. Tseng ◽  
Yongjin Kwon ◽  
Yen Yi Chou

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document