Mechanical Behavior of Concrete Columns Confined with CFRP Grid-Reinforced Engineered Cementitious Composites

Author(s):  
Zhong-Feng Zhu ◽  
Wen-Wei Wang ◽  
Ying-Xin Hui ◽  
Shao-Wei Hu ◽  
Guang-Yu Men ◽  
...  
Author(s):  
Shuaiyu Wang ◽  
Hongxiu Du ◽  
Jingjing Lv ◽  
Jun Guo ◽  
Guoyang Yue ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document