high strength
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

34479
(FIVE YEARS 8526)

H-INDEX

154
(FIVE YEARS 28)

2022 ◽  
Vol 13 ◽  
pp. 100196
Author(s):  
Y. Ikeda ◽  
R. Yuan ◽  
A. Chakraborty ◽  
H. Ghassemi-Armaki ◽  
J.M. Zuo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108792
Author(s):  
Shuxian Chen ◽  
Han Fang ◽  
Jun-zhi Liu ◽  
Tak-Ming Chan

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114526
Author(s):  
Liran Wu ◽  
Shanshan Liu ◽  
Qiang Wang ◽  
Yingchao Wang ◽  
Xingxiang Ji ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document