dimethyl ether
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4011
(FIVE YEARS 860)

H-INDEX

84
(FIVE YEARS 19)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123267
Author(s):  
Xiao-Bo Feng ◽  
Jing-Pei Cao ◽  
Chang Su ◽  
Zi-Meng He ◽  
Xiao-Yan Zhao
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 237 ◽  
pp. 111863
Author(s):  
Hao Zhang ◽  
Dennis Kaczmarek ◽  
Charlotte Rudolph ◽  
Steffen Schmitt ◽  
Nina Gaiser ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 238 ◽  
pp. 111915
Author(s):  
Geyuan Yin ◽  
Jinglun Li ◽  
Meng Zhou ◽  
Jiaxing Li ◽  
Chaojun Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 238 ◽  
pp. 111922
Author(s):  
Lingfeng Dai ◽  
Lixin Lu ◽  
Chun Zou ◽  
Qianjin Lin ◽  
Wenxiang Xia ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 310 ◽  
pp. 122225
Author(s):  
Hui Bai ◽  
Mengmeng Ma ◽  
Bing Bai ◽  
Lanyun Bai ◽  
Yonghui Bai ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 226 ◽  
pp. 107071
Author(s):  
Aikun Tang ◽  
Qiuhan Huang ◽  
Yang Li ◽  
Lingjie Gao ◽  
Qiang Ni
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document