Journal of Energy Engineering
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1171
(FIVE YEARS 542)

H-INDEX

27
(FIVE YEARS 14)

Published By American Society Of Civil Engineers

1943-7897, 0733-9402
Updated Sunday, 17 October 2021

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
Author(s):  
Wittison Kamei ◽  
Niranjan Sahoo ◽  
Vemulapalli V. D. N. Prasad

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
Author(s):  
Baozhong Zhu ◽  
Weiqi Chen ◽  
Yunlan Sun ◽  
Baoxin Dai ◽  
Jianzhong Liu

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
Author(s):  
Jie He ◽  
Xiaodong Liu ◽  
Xinyu Zhu ◽  
Tao Jiang ◽  
Hui He ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021049
Author(s):  
Yan Zhang ◽  
Xiayi Yuan ◽  
Lian Duan ◽  
Liang Jiang ◽  
Yanghui Xu ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021048
Author(s):  
Zilong Zhao ◽  
Zhongdong Qian ◽  
Zhiwei Guo ◽  
Jing Dong
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021047
Author(s):  
Jialong Zhu ◽  
Ruina Li ◽  
Zhong Wang ◽  
Shuai Liu

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021045
Author(s):  
Chengsheng Chen ◽  
Haizu Zhang ◽  
Yunpeng Wang ◽  
Lingling Liao ◽  
Shuyong Shi ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021046
Author(s):  
Da Lin ◽  
Yang Zhang ◽  
Xianhe Zhao ◽  
Yajie Tang ◽  
Zheren Dai ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021044
Author(s):  
Yanmei Xie ◽  
Zhiming Zhang ◽  
Huojun Yang

2021 ◽  
Vol 147 (6) ◽  
pp. 04021043
Author(s):  
Xin Su ◽  
Hao Chen ◽  
Jingjing He ◽  
Zhanming Chen ◽  
Hao Liu

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document