Fuel Processing Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

7588
(FIVE YEARS 1000)

H-INDEX

135
(FIVE YEARS 22)

Published By Elsevier

0378-3820

2022 ◽  
Vol 228 ◽  
pp. 107159
Author(s):  
Chen Song ◽  
Fang Liu ◽  
Weiliao Kang ◽  
Jiangyuan Zhao ◽  
Li Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 228 ◽  
pp. 107157
Author(s):  
Zihao Liu ◽  
Xuesong Tan ◽  
Xinshu Zhuang ◽  
Haiping Yang ◽  
Xu Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 227 ◽  
pp. 107127
Author(s):  
Ruolan Xu ◽  
Cuiqiang Yan ◽  
Quan Liu ◽  
Erwei Liu ◽  
Hehu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 228 ◽  
pp. 107141
Author(s):  
Suresh Vellaiyan ◽  
Arunkumar Subbiah ◽  
Shanmugavel Kuppusamy ◽  
Saravanan Subramanian ◽  
Yuvarajan Devarajan

2022 ◽  
Vol 227 ◽  
pp. 107131
Author(s):  
Kun Chen ◽  
Wenda Zhang ◽  
Chenxi Bai ◽  
Lihua Deng ◽  
Yijun Zhao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document