dual metal
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

479
(FIVE YEARS 216)

H-INDEX

35
(FIVE YEARS 12)

ACS Catalysis ◽  
2022 ◽  
pp. 1216-1227
Author(s):  
Yuting He ◽  
Xiaoxuan Yang ◽  
Yunsong Li ◽  
Liting Liu ◽  
Shengwu Guo ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 134482
Author(s):  
Xuancheng Wang ◽  
Xuezhang Xiao ◽  
Zhaoqing Liang ◽  
Shuoqing Zhang ◽  
Jiacheng Qi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 428 ◽  
pp. 132558
Author(s):  
Jing Wang ◽  
Chunxiao Liu ◽  
Shuang Li ◽  
Yan Li ◽  
Qingrui Zhang ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 2102715
Author(s):  
Angus Pedersen ◽  
Jesús Barrio ◽  
Alain Li ◽  
Rhodri Jervis ◽  
Dan J. L. Brett ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
pp. 2107421
Author(s):  
Ming Liu ◽  
Na Li ◽  
Shoufu Cao ◽  
Xuemin Wang ◽  
Xiaoqing Lu ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document