insight into
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

53042
(FIVE YEARS 20564)

H-INDEX

212
(FIVE YEARS 41)

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 461-499
Author(s):  
Nasiru Salahu Muhammed ◽  
Bashirul Haq ◽  
Dhafer Al Shehri ◽  
Amir Al-Ahmed ◽  
Mohammed Mizanur Rahman ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114502
Author(s):  
Suqi Mo ◽  
Biao A. ◽  
Zhiqiang Wang ◽  
Shuang Lin ◽  
Tianshun Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133911
Author(s):  
Likui Feng ◽  
Shufei He ◽  
Hang Yu ◽  
Jian Zhang ◽  
Zizhang Guo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 174 ◽  
pp. 107056
Author(s):  
Guo-Sheng Li ◽  
Min-Hua Wang ◽  
Xing Fan ◽  
Xueming Dong ◽  
Xian-Yong Wei ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122948
Author(s):  
Yishu Xu ◽  
Jingji Zhu ◽  
Xiaowei Liu ◽  
Jiuxin Qi ◽  
Huakun Wang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 123002
Author(s):  
Nail R. Khafizov ◽  
Timur I. Madzhidov ◽  
Chengdong Yuan ◽  
Mikhail A. Varfolomeev ◽  
Oleg N. Kadkin

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document