supercritical water
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4456
(FIVE YEARS 825)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 17)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123135
Author(s):  
Zhiyong Peng ◽  
Siqi Rong ◽  
Jialing Xu ◽  
Hui Jin ◽  
Jiawei Zhang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122849
Author(s):  
Jiajing Kou ◽  
Huifang Feng ◽  
Wenwen Wei ◽  
Gaoyun Wang ◽  
Jingli Sun ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 310 ◽  
pp. 122360
Author(s):  
Azadeh Zaker ◽  
Geoffrey A. Tompsett ◽  
Siwen Wang ◽  
Jesse Q. Bond ◽  
Michael T. Timko
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 148 (2) ◽  
Author(s):  
Max J. Krause ◽  
Eben Thoma ◽  
Endalkachew Sahle-Damesessie ◽  
Brian Crone ◽  
Andrew Whitehill ◽  
...  

Author(s):  
Z. R. Nasyrova ◽  
G. P. Kayukova ◽  
A. V. Vakhin ◽  
E. I. Shmeleva ◽  
A. N. Mukhamedyarova ◽  
...  

Author(s):  
Xu Yang ◽  
Guangmin Xu ◽  
Chang Che ◽  
Zhongliang Zhu ◽  
Xinzhong Chen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document