rod bundle
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

845
(FIVE YEARS 276)

H-INDEX

34
(FIVE YEARS 12)

2022 ◽  
Vol 388 ◽  
pp. 111602
Author(s):  
Grant Garrett ◽  
Faith Beck ◽  
Douglas Miller ◽  
Brian Lowery ◽  
Fan-Bill Cheung ◽  
...  

Author(s):  
Ji Zhang ◽  
Mingjun Wang ◽  
Chong Chen ◽  
Wenxi Tian ◽  
Suizheng Qiu ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
pp. 108874
Author(s):  
M. Behzadi ◽  
A. Zolfaghari ◽  
M.R. Abbassi ◽  
A. Norouzi ◽  
M.M. Mirzaeegoudarzi

Author(s):  
Wei Liu ◽  
Zemin Shang ◽  
Shihao Yang ◽  
Lixin Yang ◽  
Zihao Tian ◽  
...  

Author(s):  
Kenneth Chinembiri ◽  
Shuisheng He ◽  
Jiankang Li ◽  
Cosimo Trinca

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document