storage density
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

564
(FIVE YEARS 354)

H-INDEX

51
(FIVE YEARS 31)

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114428
Author(s):  
Hua Tan ◽  
Zilin Yan ◽  
Sheng-Gui Chen ◽  
Chanatip Samart ◽  
Naohisa Takesue ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114426
Author(s):  
Shi-Bin Wang ◽  
Peng-Fei Zhao ◽  
Xiao-Dong Jian ◽  
Ying-Bang Yao ◽  
Tao Tao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132540
Author(s):  
Peng-Zu Ge ◽  
Xin-Gui Tang ◽  
Ke Meng ◽  
Xian-Xiong Huang ◽  
Shui-Feng Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 46 ◽  
pp. 103836
Author(s):  
Chen Wang ◽  
Qi Cui ◽  
Zhaofeng Dai ◽  
Xiaosong Zhang ◽  
Lu Xue ◽  
...  

Author(s):  
Hui Tang ◽  
Xiang Niu ◽  
Peng-Fei Zhao ◽  
Xin-Gui Tang ◽  
Xiao-Dong Jian ◽  
...  

Large energy storage density and big electrocaloric strength in the BiFeO3–BaTiO3 system.


2022 ◽  
Vol 306 ◽  
pp. 130910
Author(s):  
Yiting Guo ◽  
Sichen Wu ◽  
Shuhang Liu ◽  
Jie Xu ◽  
Emilia Pawlikowska ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 306 ◽  
pp. 117995
Author(s):  
Qingyang Luo ◽  
Xianglei Liu ◽  
Haolei Wang ◽  
Qiao Xu ◽  
Yang Tian ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document