SCIENCEGATE

The Stability

H-INDEX

224
(FIVE YEARS 63)

Total Documents

45,837
(FIVE YEARS +10,000)

2021 ◽
Vol 11(5)
pp. 496
Author(s):
Shuxue Ding
Yuan Gao
Hongwen Jing
Xinshuai Shi
Yanjun Qi
Jiaqi Guo

Metals
2021 ◽
Vol 11(5)
pp. 769
Author(s):
Gang Chen
Yuanchao Yao
Yuzhen Jia
Bin Su
Guoyue Liu
Bin Zeng

Author(s):
Rachid Ech-chaouy
Abdelouahab Idelhadj
Rachid Tribak