Perovskite Quantum Dots
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

670
(FIVE YEARS 663)

H-INDEX

55
(FIVE YEARS 53)

2022 ◽  
Vol 234 ◽  
pp. 111406
Author(s):  
Malek Rwaimi ◽  
Christopher G. Bailey ◽  
Peter J. Shaw ◽  
Thomas M. Mercier ◽  
Chirenjeevi Krishnan ◽  
...  

Nano Energy ◽  
2021 ◽  
Vol 90 ◽  
pp. 106583
Author(s):  
Yuliang Ye ◽  
Jiaxiang Wang ◽  
Yinglin Qiu ◽  
Jiahui Liu ◽  
Bingqing Ye ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 111654
Author(s):  
Mengqi Lin ◽  
Xizhen Zhang ◽  
Lizhu Guo ◽  
Yuhang Zhang ◽  
Ruixin Song ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 2105958
Author(s):  
Yang Bai ◽  
Mengmeng Hao ◽  
Shanshan Ding ◽  
Peng Chen ◽  
Lianzhou Wang

2021 ◽  
Vol 119 (15) ◽  
pp. 153501
Author(s):  
T. Liu ◽  
X. Liu ◽  
D. Chen ◽  
Q. Liu ◽  
Y. Zuo ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 6 (38) ◽  
pp. 10165-10177
Author(s):  
Virendra Kumar ◽  
Vandana Nagal ◽  
Shubhda Srivastava ◽  
Mahesh Kumar ◽  
Bipin K. Gupta ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 162333
Author(s):  
Li Chen ◽  
Chenxi Wu ◽  
Xiang Zhang ◽  
Man-Chung Wong ◽  
Linlin Pang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document