high pressure
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

67953
(FIVE YEARS 8961)

H-INDEX

206
(FIVE YEARS 23)

2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 114390
Author(s):  
Kui Lin ◽  
Zheng Li ◽  
Ying Liu ◽  
En Ma ◽  
Jing Tao Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 240 ◽  
pp. 111981
Author(s):  
Chan Gao ◽  
Junke Wang ◽  
Jun Wang ◽  
Rucheng Dai ◽  
Zhongping Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 106465
Author(s):  
Muhammad Azhar Nazir ◽  
Tariq Mahmood ◽  
Naeem Akhtar ◽  
Kashif Hussain ◽  
Waheed S. Khan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 1339-1349
Author(s):  
Weidong Zhou ◽  
Luopeng Li ◽  
Zizhen Wang ◽  
Xianbo Lei ◽  
Weidong Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document