SCIENCEGATE

Main Group

H-INDEX

115
(FIVE YEARS 40)

Total Documents

3,752
(FIVE YEARS 1,360)

2021 ◽
Vol 70(1)
pp. 51-58
Author(s):
Alexander A. Bezmenko
Natalia D. Sadovaya
Marina E. Meshkova
Elena A. Malakhova

2021 ◽
Vol 22(1)
pp. 46-52
Author(s):
A. G. Miroshnichenko
R. M. Rakhmanov
М. A. Bolshakova
A. A. Popov
E. A. Popova
А. A. Lyubchenko
E. A. Rakhmanova
D. S. Shamov
О. I. Habarova
R A. Mamedov

2021 ◽
Vol 18(1)
pp. 36-45
Author(s):
I. B. Alekseev
A. K. Aylarova
G. Sh. Arzhimatova
A. V. Dobroserdov
A. I. Samoylenko

2021 ◽
Vol 6(1)
pp. 61-65
Author(s):
Kirill A. Kuzmichev
Olga V. Tyumina
Olga B. Chertukhina
Yuliya A. Sapunkova
Oleg E. Konovalov

2021 ◽
Vol 27(1)
pp. 34-43
Author(s):
Oleksandr Y. Glavatskyi
Oksana V. Zemskova
Hennadii V. Khmelnytskyi
Konstantin A. Kardash
Iryna M. Shuba
Valentyna V. Lylo
Olga Y. Chuvashova
Andrey B. Gryazov
Volodymyr A. Stuley
Tetiana M. Kozarenkо

2021 ◽
Vol 11(1)
pp. 73-74
Author(s):
Dmitry Maksimov
Alexey Sergeev
Aleksandr Aseev
Maxim Korolenko
Alimjan Armasov
Artyom Morozov