twin boundary
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

717
(FIVE YEARS 169)

H-INDEX

47
(FIVE YEARS 6)

2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 114375
Author(s):  
Xin Wang ◽  
Yang Hu ◽  
Kehang Yu ◽  
Subhash Mahajan ◽  
Irene J. Beyerlein ◽  
...  

Author(s):  
Shunya Kihira ◽  
Atsushi Kobayashi ◽  
Kohei Ueno ◽  
Hiroshi Fujioka
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2103505
Author(s):  
Chang Liu ◽  
Yi Shen ◽  
Jinfeng Zhang ◽  
Gen Li ◽  
Xuerong Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 577 ◽  
pp. 126403
Author(s):  
Keiji Shiga ◽  
Atsuko Takahashi ◽  
Lu-Chung Chuang ◽  
Kensaku Maeda ◽  
Haruhiko Morito ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document