Journal of Nuclear Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

30362
(FIVE YEARS 2001)

H-INDEX

155
(FIVE YEARS 15)

Published By Elsevier

0022-3115, 0022-3115

2022 ◽  
Vol 560 ◽  
pp. 153474
Author(s):  
Daxi Guo ◽  
Hengfeng Gong ◽  
Lei Li ◽  
Jian Wen ◽  
Yiran Xie ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 153507
Author(s):  
Rongxuan Xie ◽  
Chuanlong Xu ◽  
Xiaobao Tian ◽  
Qingyuan Wang ◽  
Wentao Jiang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 558 ◽  
pp. 153331
Author(s):  
Xian-Hu Zha ◽  
Chen Fu ◽  
Xiaojing Bai ◽  
Jiajian Lang ◽  
Jing-Ting Luo ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 558 ◽  
pp. 153327
Author(s):  
Hai-Bin Ma ◽  
Ya-Huan Zhao ◽  
Yang Liu ◽  
Jing-Ting Zhu ◽  
Jun Yan ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 153519
Author(s):  
Adam Gabriel ◽  
Laura Hawkins ◽  
Aaron French ◽  
Yongchang Li ◽  
Zhihan Hu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document