Journal of Integrative Agriculture
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

2870
(FIVE YEARS 949)

H-INDEX

38
(FIVE YEARS 11)

Published By Elsevier

2095-3119

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 316-325
Author(s):  
Jin-long NI ◽  
De-zheng WANG ◽  
Da-hu NI ◽  
Feng-shun SONG ◽  
Jian-bo YANG ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 434-445
Author(s):  
Yan-hui CHEN ◽  
Hui-fang GAO ◽  
Sa WANG ◽  
Xian-yan LIU ◽  
Qing-xia HU ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 586-595
Author(s):  
Sulaiman ABDULSALAM ◽  
Huan PENG ◽  
Shi-ming LIU ◽  
Wen-kun HUANG ◽  
Ling-an KONG ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 521-531
Author(s):  
Wen-zhao ZHANG ◽  
Xiao-qin CHEN ◽  
Huo-yan WANG ◽  
Wen-xue WEI ◽  
Jian-min ZHOU

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 310-315
Author(s):  
Da-li GENG ◽  
Lei LI ◽  
Yu-sen YANG ◽  
Feng-wang MA ◽  
Qing-mei GUAN

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 578-585
Author(s):  
Xiao-yang WU ◽  
Wen-jie LONG ◽  
Dan CHEN ◽  
Guo-yan ZHOU ◽  
Juan DU ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 365-374
Author(s):  
Zhen-dong CHU ◽  
Bo MING ◽  
Lu-lu LI ◽  
Jun XUE ◽  
Wan-xu ZHANG ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document