soil aggregate
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

796
(FIVE YEARS 245)

H-INDEX

60
(FIVE YEARS 10)

2022 ◽  
Vol 218 ◽  
pp. 105295
Author(s):  
Frederik F. Foldager ◽  
Lars J. Munkholm ◽  
Ole Balling ◽  
Radu Serban ◽  
Dan Negrut ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 521-531
Author(s):  
Wen-zhao ZHANG ◽  
Xiao-qin CHEN ◽  
Huo-yan WANG ◽  
Wen-xue WEI ◽  
Jian-min ZHOU

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 105811
Author(s):  
Yulin Pu ◽  
Shanxin Lang ◽  
Aobo Wang ◽  
Shirong Zhang ◽  
Ting Li ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 105846
Author(s):  
Yingxin Li ◽  
Lixia Wang ◽  
Shaoqing Zhang ◽  
Lei Tian ◽  
Yang Ou ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document