membrane distillation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3244
(FIVE YEARS 1863)

H-INDEX

115
(FIVE YEARS 45)

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133909
Author(s):  
Alaa Shaheen ◽  
Salwa AlBadi ◽  
Botagoz Zhuman ◽  
Hanifa Taher ◽  
Fawzi Banat ◽  
...  

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 526 ◽  
pp. 115539
Author(s):  
Abolfazl Ansari ◽  
Fariba Malekpour Galogahi ◽  
David V. Thiel ◽  
Fernanda Helfer ◽  
Graeme Millar ◽  
...  

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 526 ◽  
pp. 115533
Author(s):  
Jun Pan ◽  
Min Chen ◽  
Xianli Xu ◽  
Shi-Peng Sun ◽  
Zhaohui Wang ◽  
...  

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 526 ◽  
pp. 115512
Author(s):  
Libing Zheng ◽  
Kai Wang ◽  
Deyin Hou ◽  
Xiaolin Jia ◽  
Zhichao Zhao

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 526 ◽  
pp. 115511
Author(s):  
Lijo Francis ◽  
Farah Ejaz Ahmed ◽  
Nidal Hilal

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 525 ◽  
pp. 115499
Author(s):  
Kofi S.S. Christie ◽  
Thomas Horseman ◽  
Ruoyu Wang ◽  
Chunlei Su ◽  
Tiezheng Tong ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document