ELECTRICAL AND COMPUTER SYSTEMS
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

501
(FIVE YEARS 254)

H-INDEX

2
(FIVE YEARS 2)

Published By Odessa National Polytechnic University

2221-3805, 2221-3937

2021 ◽  
Vol 34 (110) ◽  
pp. 50-61
Author(s):  
A. O. Nicheporuk ◽  
◽  
A. D. Kazantsev ◽  
A. A. Nicheporuk ◽  
O. S. Savenko

2021 ◽  
Vol 34 (110) ◽  
pp. 96-103
Author(s):  
Stanislav Kovalchuk ◽  
◽  
Nikolay Zablodskiy ◽  
Andrii Zhyltsov ◽  
Roman Chuenko ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 35 (111) ◽  
pp. 33-41
Author(s):  
Yurii Hohokhiia ◽  
◽  
Vladimir Vodichev ◽  
Vоlоdimir Voytenko

2021 ◽  
Vol 35 (111) ◽  
pp. 18-25
Author(s):  
Oleksandr Vinakov ◽  
◽  
Oleg Ketrar ◽  
Victoria Ketrar ◽  
Igor Merkulov

2021 ◽  
Vol 35 (111) ◽  
pp. 84-91
Author(s):  
Ie. Zaitsev ◽  
◽  
O. Pidchibii ◽  
V. Bereznychenko ◽  
A. Levytskyi, Levytskyi

2021 ◽  
Vol 35 (111) ◽  
pp. 98-104
Author(s):  
E. V. Naydenko ◽  
◽  
M. M. Buyukli ◽  
A. P. Polusmyak ◽  
A. A. Stroin ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 35 (111) ◽  
pp. 73-82
Author(s):  
I. M. Zhuravska ◽  
◽  
V. Yu. Savinov ◽  
K. O. Obukhova

2021 ◽  
Vol 35 (111) ◽  
pp. 8-17
Author(s):  
Lubov Melnikova ◽  
◽  
Kateryna Koval ◽  
Sergii Nichenko
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document