Applied Intelligence
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

3171
(FIVE YEARS 1555)

H-INDEX

50
(FIVE YEARS 13)

Published By Springer-Verlag

1573-7497, 0924-669x

Author(s):  
Mingjun Ma ◽  
Haiying Xia ◽  
Yumei Tan ◽  
Haisheng Li ◽  
Shuxiang Song
Keyword(s):  

Author(s):  
Jun Jiang ◽  
XinYue Wang ◽  
Mingliang Gao ◽  
Jinfeng Pan ◽  
Chengyuan Zhao ◽  
...  

Author(s):  
Syed Fawad Hussain ◽  
Mohsin Khan ◽  
Imran Siddiqi

Author(s):  
Yu Zhou ◽  
Rui Li ◽  
Yanjing Sun ◽  
Kaiwen Dong ◽  
Song Li

Author(s):  
Na Qiang ◽  
Xiang-Jun Shen ◽  
Chang-Bin Huang ◽  
Shengli Wu ◽  
Timothy Apasiba Abeo ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document