Compressive Performance of Partially CFRP-Confined Square Seawater–Sea Sand Concrete Columns with Internal Epoxy-Coated Reinforcement

Author(s):  
Junlong Yang ◽  
Ziru Wang ◽  
Jizhong Wang
2020 ◽  
Vol 222 ◽  
pp. 111119
Author(s):  
Junlong Yang ◽  
Shiwei Lu ◽  
Jizhong Wang ◽  
Ziru Wang

2020 ◽  
Vol 2 ◽  
pp. 100042
Author(s):  
Yong-Chang Guo ◽  
Sheng Da Liang ◽  
Shu-Hua Xiao ◽  
Jun-Jie Zeng ◽  
Yang Sun
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 240 ◽  
pp. 112357
Author(s):  
Yang Wei ◽  
Jiawen Bai ◽  
Yirui Zhang ◽  
Kunting Miao ◽  
Kaiqi Zheng

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document