Optimal Settings of Volt-Var Control of PV Smart Inverter in Active Distribution Networks Using Gravitational Search Algorithm

Author(s):  
Wei-Chen Lin ◽  
Wei-Tzer Huang ◽  
Kai-Chao Yao ◽  
Chien-Wen Hsieh ◽  
Chin-Tang Tsai ◽  
...  
Author(s):  
Phúc Duy Lê ◽  
Hoan Thanh Nguyễn ◽  
Phúc Công Huỳnh ◽  
Dương Minh Bùi ◽  
Minh Ngọc Đoàn ◽  
...  

Sự hiện diện của nguồn phân tán DG (Distributed Generator) đã gây ra những thách thức đến việc duy trì độ tin cậy của những OCPR quá dòng OCPR (Over-current Protection Relay) khi hoạt động để bảo vệ lưới điện phân phối (LĐPP). Trong quá trình vận hành để đảm bảo cung cấp điện cho LĐPP, những đặc tính vận hành của nguồn DG đã làm thay đổi đáng kể giá trị dòng điện sự cố và đây là nguyên nhân chính dẫn đến những hiện tượng OCPR hoạt động không tin cậy, chẳng hạn như mất tính chọn lọc, giảm độ nhạy, hoạt động vượt cấp hoặc hoạt động đồng thời. Do đó, việc điều phối những OCPR thuộc hệ thống bảo vệ trên LĐPP có xem xét đến những đặc tính vận hành của nguồn DG nhằm đảm bảo tính phối hợp khi hoạt động là cần thiết. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ giới thiệu về một phương pháp điều phối bảo vệ OCPCO (Over-current Protection Coordination Optimization) dành cho hệ thống bảo vệ của LĐPP có tích hợp nguồn DG. Cụ thể, phương pháp OCPCO này được phát triển dựa vào việc sử dụng kết quả phân tích ngắn mạch kết hợp với giải thuật tìm kiếm GSA (Gravitational Search Algorithm) để xác định các hệ số điều phối A, B, C và TDS (Time Dial Setting) phù hợp với từng trạng thái vận hành của LĐPP có tích hợp nguồn DG, đặc biệt là sau khi LĐPP đã được tái cấu trúc để cách ly sự cố và khôi phục cung cấp điện. Thông qua hàm mục tiêu về tổng thời gian đảm bảo phối hợp CTI (Coordination Time Interval) cho phép giữa những OCPR liền kề nhau, phương án điều phối trị số chỉnh định sẽ được đề xuất và cập nhật đến từng OCPR thông qua hạ tầng mạng truyền dẫn thông tin. Mô hình LĐPP có tích hợp nguồn DG được nhóm tác giả xây dựng dựa vào LĐPP thực tế bằng phần mềm ETAP, để phục vụ cho việc phân tích ngắn mạch và kiểm tra tính khả thi của phương pháp OCPCO đề xuất. Hơn nữa, kết quả điều phối bảo vệ bằng giải thuật GSA sẽ được so sánh với những kết quả xuất ra từ giải thuật PSO&GSA và GA nhằm làm cơ sở kiểm tra tính phù hợp khi điều phối những OCPR trên LĐPP có tích hợp nguồn DG.


2014 ◽  
Vol 96 (4) ◽  
pp. 335-345 ◽  
Author(s):  
Jordan Radosavljević ◽  
Miroljub Jevtić ◽  
Nebojša Arsić ◽  
Dardan Klimenta

2016 ◽  
Vol 3 (4) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
M. Lakshmikantha Reddy ◽  
◽  
M. Ramprasad Reddy ◽  
V.C. Veera Reddy ◽  
◽  
...  

Author(s):  
Umit Can ◽  
Bilal Alatas

The classical optimization algorithms are not efficient in solving complex search and optimization problems. Thus, some heuristic optimization algorithms have been proposed. In this paper, exploration of association rules within numerical databases with Gravitational Search Algorithm (GSA) has been firstly performed. GSA has been designed as search method for quantitative association rules from the databases which can be regarded as search space. Furthermore, determining the minimum values of confidence and support for every database which is a hard job has been eliminated by GSA. Apart from this, the fitness function used for GSA is very flexible. According to the interested problem, some parameters can be removed from or added to the fitness function. The range values of the attributes have been automatically adjusted during the time of mining of the rules. That is why there is not any requirements for the pre-processing of the data. Attributes interaction problem has also been eliminated with the designed GSA. GSA has been tested with four real databases and promising results have been obtained. GSA seems an effective search method for complex numerical sequential patterns mining, numerical classification rules mining, and clustering rules mining tasks of data mining.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document