creep behavior
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2828
(FIVE YEARS 506)

H-INDEX

67
(FIVE YEARS 9)

Author(s):  
Guo Yang ◽  
Jiawei Wang ◽  
Hua Li ◽  
Ting Yao ◽  
Yujiang Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 107411
Author(s):  
Q. Dong ◽  
J. Tan ◽  
R. Huang ◽  
H.L. Wang ◽  
P. Song ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 107410
Author(s):  
Shulong Xiao ◽  
Zhenquan Liang ◽  
Yunfei Zheng ◽  
Hao Zhao ◽  
Yingfei Guo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 107426
Author(s):  
Haimin Zhai ◽  
Xu Ma ◽  
Bo Cheng ◽  
Dongqing He ◽  
Xinjian Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document