Intermetallics
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

5732
(FIVE YEARS 878)

H-INDEX

107
(FIVE YEARS 13)

Published By Elsevier

0966-9795

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107459
Author(s):  
Yuehuang Xie ◽  
Zhen Zhang ◽  
Yifei Luo ◽  
Jun Wang ◽  
Jiamiao Liang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107443
Author(s):  
Tina Bergh ◽  
Siri Marthe Arbo ◽  
Anette Brocks Hagen ◽  
Jørgen Blindheim ◽  
Jesper Friis ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107444
Author(s):  
Zhi Hui Sun ◽  
Jie Zhang ◽  
Gao Xin Xin ◽  
Lu Xie ◽  
Li Chun Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107465
Author(s):  
L. Peng ◽  
G. Zeng ◽  
J. Xian ◽  
C.M. Gourlay

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107445
Author(s):  
Pham Tran Hung ◽  
Megumi Kawasaki ◽  
Jae-Kyung Han ◽  
Ábel Szabó ◽  
János L. Lábár ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107455
Author(s):  
Xuesong Xu ◽  
Hongsheng Ding ◽  
Haitao Huang ◽  
He Liang ◽  
Ruirun Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107446
Author(s):  
Chang Liu ◽  
Haomin Feng ◽  
Yikai Yang ◽  
Enkuan Zhang ◽  
Jian Ding ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document