charge transport
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

7415
(FIVE YEARS 2130)

H-INDEX

159
(FIVE YEARS 33)

2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 114498
Author(s):  
Alfredo Blázquez Martínez ◽  
Patrick Grysan ◽  
Stéphanie Girod ◽  
Sebastjan Glinsek ◽  
Torsten Granzow

2022 ◽  
Vol 236 ◽  
pp. 111511
Author(s):  
Yuxiang Wang ◽  
Yue Liu ◽  
Junye Tong ◽  
Xinan Shi ◽  
Lijian Huang ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Jia-Hui Zhao ◽  
Xijiao Mu ◽  
Luyao Wang ◽  
Zihan Fang ◽  
Xiaoxin Zou ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Jing-Wen Seng ◽  
Ling Tong ◽  
Xiao-Qing Peng ◽  
Wen-Yan Chang ◽  
Wenze Xie ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document