carbon composites
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3147
(FIVE YEARS 637)

H-INDEX

88
(FIVE YEARS 19)

2022 ◽  
Vol 607 ◽  
pp. 676-683
Author(s):  
Zhixiao Zhu ◽  
Zejun Zhao ◽  
Xiaobing Bao ◽  
Teng Wang ◽  
Yifan Qin ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 430 ◽  
pp. 132705
Author(s):  
Kang Guo ◽  
Xu Wang ◽  
JinChen Fan ◽  
Yulin Min ◽  
Qunjie Xu

2022 ◽  
Vol 33 ◽  
pp. 105157
Author(s):  
Chuan Li ◽  
Abdul Malik ◽  
Faisal Nazeer ◽  
Sehreish Abrar ◽  
Jianyu Long ◽  
...  

Author(s):  
Shu-Hui Huo ◽  
Wen-Ting Gao ◽  
Peng-Xin Zhou ◽  
Zhen-Peng Deng ◽  
Zhen-Gang Han ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document