liquid phase
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

24271
(FIVE YEARS 4621)

H-INDEX

178
(FIVE YEARS 41)

2022 ◽  
Vol 30 ◽  
pp. 103058
Author(s):  
Jiaxin Liu ◽  
Zhenyu Lei ◽  
Qing Wang ◽  
Yun Mou ◽  
Mingxiang Chen

2022 ◽  
Vol 201 ◽  
pp. 173-181
Author(s):  
Francesca Parolini ◽  
Roberto Tira ◽  
Carlo Giorgio Barracchia ◽  
Francesca Munari ◽  
Stefano Capaldi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 111713
Author(s):  
Jianhao Wang ◽  
Xunda Liu ◽  
Fupeng Huo ◽  
Kento Kariya ◽  
Noriyuki Masago ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document