flue gas
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

8006
(FIVE YEARS 2330)

H-INDEX

103
(FIVE YEARS 35)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122973
Author(s):  
Qihuang Huo ◽  
Yahui Wang ◽  
Huijun Chen ◽  
Yu Feng ◽  
Lina Han ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123072
Author(s):  
Songyan Li ◽  
Rui Han ◽  
Zhoujie Wang ◽  
Zhaomin Li ◽  
Na Zhang ◽  
...  
Keyword(s):  
Flue Gas ◽  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 122790
Author(s):  
Mengxia Qing ◽  
Siyuan Lei ◽  
Fanhai Kong ◽  
Liang Liu ◽  
Wei Zhang ◽  
...  
Keyword(s):  
Flue Gas ◽  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122838
Author(s):  
Yang Yu ◽  
Ruihua Zhao ◽  
Xiaoyu Li ◽  
Juan Chen ◽  
Yong Dong

2022 ◽  
Vol 227 ◽  
pp. 107136
Author(s):  
Yuchi Chen ◽  
Honghu Li ◽  
Jingdong Zhang ◽  
Yanxiao Cao ◽  
Jiayi Li ◽  
...  
Keyword(s):  
Flue Gas ◽  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122804
Author(s):  
Lixin Qian ◽  
Bojun Zhao ◽  
Haoyu Wang ◽  
Guangda Bao ◽  
Yulin Hu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 123000
Author(s):  
Dawei Wu ◽  
Jing Liu ◽  
Yingju Yang ◽  
Ying Zheng ◽  
Junying Zhang

2022 ◽  
Vol 430 ◽  
pp. 133072
Author(s):  
Raúl E. Orozco-Mena ◽  
Raúl A. Márquez ◽  
Kenya I. Mora-Domínguez ◽  
Virginia H. Collins-Martinez ◽  
Eduardo F. Herrera-Peraza ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document