catalytic graphitization
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

140
(FIVE YEARS 33)

H-INDEX

30
(FIVE YEARS 3)

Carbon ◽  
2021 ◽  
Vol 185 ◽  
pp. 300-313
Author(s):  
Semir Tulić ◽  
Thomas Waitz ◽  
Mária Čaplovičová ◽  
Gerlinde Habler ◽  
Viliam Vretenár ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 129735
Author(s):  
Sunwen Xia ◽  
Ning Cai ◽  
Wang Lu ◽  
Hewen Zhou ◽  
Haoyu Xiao ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 108699
Author(s):  
Salman Khoshk Rish ◽  
Arash Tahmasebi ◽  
Rou Wang ◽  
Jinxiao Dou ◽  
Jianglong Yu

Author(s):  
Lili Gai ◽  
Jianbin Li ◽  
Qi Wang ◽  
Run Tian ◽  
Kai Li

Energy ◽  
2021 ◽  
pp. 122262
Author(s):  
Sunwen Xia ◽  
Haiping Yang ◽  
Wang Lu ◽  
Ning Cai ◽  
Haoyu Xiao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document