Formation Mechanism
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

6411
(FIVE YEARS 2368)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 33)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123030
Author(s):  
Zhenghong Zhao ◽  
Tai Zhang ◽  
Xiaoshan Li ◽  
Liqi Zhang ◽  
Zewu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 74 ◽  
pp. 14-27
Author(s):  
Zhengjian Wang ◽  
Xichun Luo ◽  
Jining Sun ◽  
Philipp Seib ◽  
Suttinee Phuagkhaopong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 131 (2) ◽  
pp. 025903
Author(s):  
Jianrui Feng ◽  
Rui Liu ◽  
Kaiyuan Liu ◽  
Qiang Zhou ◽  
Rongjie Yang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document