formation mechanism
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

6411
(FIVE YEARS 1572)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 19)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123030
Author(s):  
Zhenghong Zhao ◽  
Tai Zhang ◽  
Xiaoshan Li ◽  
Liqi Zhang ◽  
Zewu Zhang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 310 ◽  
pp. 122271
Author(s):  
Wu Yang ◽  
Deepak Pudasainee ◽  
Rajender Gupta ◽  
Wei Li ◽  
Ben Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 208 ◽  
pp. 114363
Author(s):  
Suresh Bandi ◽  
Ajeet K Srivastav
Keyword(s):  

Geothermics ◽  
2022 ◽  
Vol 99 ◽  
pp. 102295
Author(s):  
Xin Wang ◽  
Zujiang Luo ◽  
Chenghua Xu ◽  
Yaxin Lv ◽  
Lei Cheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 74 ◽  
pp. 14-27
Author(s):  
Zhengjian Wang ◽  
Xichun Luo ◽  
Jining Sun ◽  
Philipp Seib ◽  
Suttinee Phuagkhaopong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 131 (2) ◽  
pp. 025903
Author(s):  
Jianrui Feng ◽  
Rui Liu ◽  
Kaiyuan Liu ◽  
Qiang Zhou ◽  
Rongjie Yang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document