commercial pure titanium
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

134
(FIVE YEARS 53)

H-INDEX

17
(FIVE YEARS 7)

2022 ◽  
Vol 103 ◽  
pp. 105-112
Author(s):  
Qian Wang ◽  
Shun Xu ◽  
Yajun Zhao ◽  
Jean-Sébastien Lecomte ◽  
Christophe Schuman

2022 ◽  
Vol 832 ◽  
pp. 142428
Author(s):  
Qian Wang ◽  
Jean-Sébastien Lecomte ◽  
Christophe Schuman ◽  
Laurent Peltier

2022 ◽  
Vol 213 ◽  
pp. 110309
Author(s):  
Yansong Guo ◽  
Qiang Zhou ◽  
Chun Ran ◽  
Rui Liu ◽  
Ali Arab ◽  
...  

Author(s):  
Qian Wang ◽  
Shiying Wang ◽  
Patrick Moll ◽  
Auriane Mandrelli ◽  
Jean-Sébastien Lecomte ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 191 ◽  
pp. 155-160
Author(s):  
Jingqi Zhang ◽  
Yingang Liu ◽  
Mohamad Bayat ◽  
Qiyang Tan ◽  
Yu Yin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document