soil organic carbon
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5383
(FIVE YEARS 1956)

H-INDEX

117
(FIVE YEARS 20)

2022 ◽  
Vol 217 ◽  
pp. 105284
Author(s):  
Yongsheng Hong ◽  
Muhammad Abdul Munnaf ◽  
Angela Guerrero ◽  
Songchao Chen ◽  
Yaolin Liu ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 105983
Author(s):  
Zi-Qiang Yuan ◽  
Xiao-Gang Feng ◽  
Jin-Yu Tian ◽  
Xin Song ◽  
Guo-Yu Li ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105898
Author(s):  
Xin Zhang ◽  
Meng-Jia Li ◽  
Chao Yang ◽  
Lin-Qing Zhan ◽  
Wei Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 218 ◽  
pp. 105307
Author(s):  
Yan Zhang ◽  
Yan Gao ◽  
Yang Zhang ◽  
Dandan Huang ◽  
Xiujun Li ◽  
...  

Geoderma ◽  
2022 ◽  
Vol 411 ◽  
pp. 115693
Author(s):  
Eric Potash ◽  
Kaiyu Guan ◽  
Andrew Margenot ◽  
DoKyoung Lee ◽  
Evan DeLucia ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document