the loess plateau
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2421
(FIVE YEARS 1309)

H-INDEX

84
(FIVE YEARS 31)

2022 ◽  
Vol 262 ◽  
pp. 107402
Author(s):  
Jinlin Lyu ◽  
Qiu-Yue He ◽  
Qiu-Wen Chen ◽  
Ran-Ran Cheng ◽  
Guoqing Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 218 ◽  
pp. 105297
Author(s):  
Jia-xin Liu ◽  
Bing Wang ◽  
Xing-wu Duan ◽  
Yan-fen Yang ◽  
Guo-bin Liu

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105931
Author(s):  
Lu Jia ◽  
Kun-xia Yu ◽  
Zhan-bin Li ◽  
Peng Li ◽  
Jun-zheng Zhang ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 105982
Author(s):  
Benshuai Yan ◽  
Mengcheng Duan ◽  
Runchao Wang ◽  
Jingjing Li ◽  
Furong Wei ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 263 ◽  
pp. 107448
Author(s):  
Hongli Wang ◽  
Xucheng Zhang ◽  
Guoping Zhang ◽  
Xianfeng Yu ◽  
Huizhi Hou ◽  
...  

Geoderma ◽  
2022 ◽  
Vol 410 ◽  
pp. 115663
Author(s):  
Chengshu Wang ◽  
Guanghui Zhang ◽  
Pingzong Zhu ◽  
Ziguan Wang ◽  
Shukun Xing

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document