large scale synthesis
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1533
(FIVE YEARS 172)

H-INDEX

102
(FIVE YEARS 10)

Author(s):  
Ramesh Mamidala ◽  
Chandrasekhar Kommuri ◽  
Justin Paulose ◽  
Hema Aswath ◽  
Lokesh Pawar ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 6 (42) ◽  
pp. 11753-11758
Author(s):  
Hongfeng Deng ◽  
Clifton Leigh ◽  
Yun Yang ◽  
Zhuang Jin ◽  
Gang Sun ◽  
...  

Author(s):  
Huan Zhao ◽  
Dan Zhang ◽  
Yueyue Yuan ◽  
Xueke Wu ◽  
Shaoxiang Li ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 273 ◽  
pp. 115426 ◽  
Author(s):  
Zhihao Chen ◽  
Haiyang He ◽  
Zhuoqi Wen ◽  
Zhongjie Cui ◽  
Shiliang Mei ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document