ACS Applied Nano Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4524
(FIVE YEARS 3675)

H-INDEX

33
(FIVE YEARS 21)

Published By American Chemical Society

2574-0970, 2574-0970

Author(s):  
Yinghui Zhao ◽  
Qin Yang ◽  
Bin Yan ◽  
Baicang Liu ◽  
Yingchun Gu ◽  
...  

Author(s):  
Wan Ji ◽  
Jialuo Yu ◽  
Jianxia Cheng ◽  
Longwen Fu ◽  
Zhiyang Zhang ◽  
...  

Author(s):  
Xue-Hui Shi ◽  
Jing-Ping Yuan ◽  
Ying-Ying Dai ◽  
Xing Liu ◽  
Shu-Lin Liu ◽  
...  

Author(s):  
Rahisa Scussel ◽  
Paulo Emilio Feuser ◽  
Gabriel Paulino Luiz ◽  
Nathalia Coral Galvani ◽  
Mírian Ívens Fagundes ◽  
...  

Author(s):  
Xiao Feng Yang ◽  
Wei He ◽  
Yuan Fang Li ◽  
Peng Fei Gao ◽  
Cheng Zhi Huang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document