coal gasification wastewater
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

183
(FIVE YEARS 87)

H-INDEX

28
(FIVE YEARS 17)

Fuel ◽  
2021 ◽  
Vol 305 ◽  
pp. 121600
Author(s):  
Cong Chen ◽  
Jianzhong Liu ◽  
Hongli Wu ◽  
Jianbin Wang ◽  
Jun Cheng

2021 ◽  
pp. 130166
Author(s):  
Jingxin Shi ◽  
Ning Wang ◽  
Lucheng Li ◽  
Zhenxuan Li ◽  
Hongjun Han

2021 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 13-19
Author(s):  
Xiaoya Chen ◽  
Chunrong Wang ◽  
Longxin Jiang ◽  
Haiyan Li ◽  
Jianbing Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document