combustion characteristics
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4212
(FIVE YEARS 1646)

H-INDEX

86
(FIVE YEARS 32)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122792
Author(s):  
Chao Jiang ◽  
Jianfeng Pan ◽  
Hong Yu ◽  
Yi Zhang ◽  
Qingbo Lu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123065
Author(s):  
Han Wu ◽  
Weiren Cao ◽  
Haiying Li ◽  
Zhicheng Shi ◽  
Yantao Diao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 1056-1066
Author(s):  
Jingjing He ◽  
Xin Su ◽  
Hao Chen ◽  
Yisong Chen ◽  
Xinfeng Zhang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123086
Author(s):  
Xiaoyu Zhang ◽  
Shujun Zhu ◽  
Jianguo Zhu ◽  
Qinggang Lyu ◽  
Kai Wei ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document