Sensors and Actuators B Chemical
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

28977
(FIVE YEARS 5526)

H-INDEX

190
(FIVE YEARS 38)

Published By Elsevier

0925-4005

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131203
Author(s):  
Sachin B. Karpe ◽  
Amruta D. Bang ◽  
Dipali P. Adhyapak ◽  
Parag V. Adhyapak
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131193
Author(s):  
Wenjing Wang ◽  
Shengxiang Ma ◽  
Xiaolong Liu ◽  
Yang Zhao ◽  
Hua Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131204
Author(s):  
Yanwen Liu ◽  
Lin Zhong ◽  
Shubo Zhang ◽  
Juan Wang ◽  
Zhihong Liu

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131205
Author(s):  
Heping Wu ◽  
Gang Niu ◽  
Wei Ren ◽  
Luyue Jiang ◽  
Jinyan Zhao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131129
Author(s):  
Yong Zhang ◽  
Xueqian Chen ◽  
Qing Yuan ◽  
Yongning Bian ◽  
Mingrui Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131207
Author(s):  
Linbo Tian ◽  
Jiachen Sun ◽  
Sasa Zhang ◽  
Alexandre A. Kolomenskii ◽  
Hans A. Schuessler ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document